Alve Stêddentocht 1942. Ljouwert: Fryske Rie fen Saxo-Frisia’. Speciale uitgave It Fryske folk vol. 1 (1941/2)
Alve Stêddentocht 1942. Ljouwert: Fryske Rie fen Saxo-Frisia’. Speciale uitgave It Fryske folk vol. 1 (1941/2)

Elfsteden-tocht 1942. Speciale uitgave van de Friesche Elfsteden-Vereeniging
Elfsteden-tocht 1942. Speciale uitgave van de Friesche Elfsteden-Vereeniging

Logboek van den achtsten Elfstedentocht per schaats op donderdag 22 januari 1942
Logboek van den achtsten Elfstedentocht per schaats op donderdag 22 januari 1942

Tussen Sybe en Jacob. Antje Schaap, snelste vrouw in 1942
Tussen Sybe en Jacob. Antje Schaap, snelste vrouw in 1942

De tuorkefretter afl. 24 (15 feb. 1992), p. 32-38. Vrouwen.