1886-1926,40-jarig Jubileum van de Kaatsvereeniging “Witmarsum” te Witmarsum
1886-1926,40-jarig Jubileum van de Kaatsvereeniging “Witmarsum” te Witmarsum

Jubileumuitgave 10 jaar Zwembad ‘Mounewetter’,1973-1983
Jubileumuitgave 10 jaar Zwembad ‘Mounewetter’,1973-1983

Yn ’e krânse. 100 jier keatsen te Wytmarsum,1886-1986
Yn ’e krânse. 100 jier keatsen te Wytmarsum,1886-1986