100 jier binnen en bûten de line. K.V. Jan Reitsma,Reduzum
100 jier binnen en bûten de line. K.V. Jan Reitsma,Reduzum

1904 K.V. ‚Jan Reitsma’ 1994 Reduzum
1904 K.V. ‚Jan Reitsma’ 1994 Reduzum