‘Skoskerinne troch de tijd’. 75 jaar ijsclub ‘De Brekken’ Oudega
‘Skoskerinne troch de tijd’. 75 jaar ijsclub ‘De Brekken’ Oudega