1927 1987 v.v. Trynwalden
1927 1987 v.v. Trynwalden