100 jier moudekrûpers as merkekeatsers
100 jier moudekrûpers as merkekeatsers

IJsclub Kimswerd, 1880-1980
IJsclub Kimswerd, 1880-1980

KV De Helfrichs Kimswerd, 1897-1987. 90 jier yn aksje..
KV De Helfrichs Kimswerd, 1897-1987. 90 jier yn aksje..