C.B.B. V.V. Beetgum, 1949 -40 jaar- 28 mei 1989
C.B.B. V.V. Beetgum, 1949 -40 jaar- 28 mei 1989

OKK Bitgum. Tusken gripe en telegraaf. Histoaryske kronyk oer it keatsen yn Bitgum en Bitgummole fan 1895-1995
OKK Bitgum. Tusken gripe en telegraaf. Histoaryske kronyk oer it keatsen yn Bitgum en Bitgummole fan 1895-1995