Friesland Subcategorieën

Akkrum
Akkrum

Anjum
Anjum

Arum
Arum

Baard
Baard

Bakkeveen
Bakkeveen

Balk
Balk

Barradeel
Barradeel

Beesterzwaag
Beesterzwaag

Beetgum en Beetgumermolen
Beetgum en Beetgumermolen

Bergum
Bergum

Berlikum
Berlikum

Birdaard
Birdaard

Bolsward
Bolsward

Broek
Broek

Buitenpost
Buitenpost

Damwoude
Damwoude

De Knipe
De Knipe

De Veenhoop
De Veenhoop

Delfstrahuizen
Delfstrahuizen

Dokkum
Dokkum

Dongjum
Dongjum

Drachten
Drachten

Driesum
Driesum

Dronrijp
Dronrijp

Engelum
Engelum

Ferwert
Ferwert

Franeker
Franeker

Franekeradeel
Franekeradeel

Frieschepalen
Frieschepalen

Garijp
Garijp

Gauw
Gauw

Gerkesklooster en Stroobos
Gerkesklooster en Stroobos

Goënga
Goënga

Gorredijk
Gorredijk

Goutum
Goutum

Grouw
Grouw

Hallum
Hallum

Hardegarijp
Hardegarijp

Harlingen
Harlingen

Heerenveen
Heerenveen

Herbaijum
Herbaijum

Hindeloopen
Hindeloopen

Hitzum
Hitzum

Holwerd
Holwerd

Houtigehage
Houtigehage

Huizum
Huizum

Idaarderadeel
Idaarderadeel

IJlst
IJlst

Irnsum
Irnsum

Jorwert
Jorwert

Joure
Joure

Kimswerd
Kimswerd

Kollumerzwaag
Kollumerzwaag

Kootstertille
Kootstertille

Koudum
Koudum

Langezwaag
Langezwaag

Leeuwarden
Leeuwarden

Lemmer
Lemmer

Lieve Vrouwenparochie
Lieve Vrouwenparochie

Makkum
Makkum

Mantgum
Mantgum

Marrum
Marrum

Marssum
Marssum

Menaldum
Menaldum

Midlum
Midlum

Nij Beets
Nij Beets

Nijemirdum
Nijemirdum

Noordwolde
Noordwolde

Oenkerk
Oenkerk

Oldeberkoop
Oldeberkoop

Oldeholtpade
Oldeholtpade

Oosterbierum
Oosterbierum

Oosterend
Oosterend

Oosterlittens
Oosterlittens

Oostermeer
Oostermeer

Oosterstreek
Oosterstreek

Oosterwolde
Oosterwolde

Opeinde
Opeinde

Oranjewoud
Oranjewoud

Oude Leije
Oude Leije

Oudega
Oudega

Oudehorne en Nieuwehorne
Oudehorne en Nieuwehorne

Oudkerk
Oudkerk

Peins
Peins

Pingjum
Pingjum

Reduzum
Reduzum

Ried
Ried

Rinsumageest
Rinsumageest

Rottevalle
Rottevalle

Schalsum
Schalsum

Scharnegoutum
Scharnegoutum

Schingen-Slappeterp
Schingen-Slappeterp

Sint Annaparochie
Sint Annaparochie

Sint Jacobiparochie
Sint Jacobiparochie

Sint-Nicolaasga
Sint-Nicolaasga

Sneek
Sneek

Stiens
Stiens

Surhuisterveen
Surhuisterveen

Ternaard
Ternaard

Tjalleberd
Tjalleberd

Tzummarum
Tzummarum

Veenwouden
Veenwouden

Vrouwenparochie
Vrouwenparochie

Warga
Warga

Weidum
Weidum

Wijnaldum
Wijnaldum

Winsum
Winsum

Witmarsum
Witmarsum

Wolvega
Wolvega

Wommels
Wommels

Woudsend
Woudsend

Zurich
Zurich

Zweins
Zweins

Friesland Titels

100 jaar gymnastiekvereniging Hercules-Udi,1879-1979
100 jaar gymnastiekvereniging Hercules-Udi,1879-1979

100 jaar gymnastiekvereniging Leeuwarden, 15 oktober 1995, 1895-1995
100 jaar gymnastiekvereniging Leeuwarden, 15 oktober 1995, 1895-1995

100 jaar K.V. “Klaine Izak”- Froubuurt,1896-1996. Een eeuw kaatshistorie en -klassementen in Froubuurt
100 jaar K.V. “Klaine Izak”- Froubuurt,1896-1996. Een eeuw kaatshistorie en -klassementen in Froubuurt

100 jaar kaatsen in Engelum 1899 1999. K.V. “Sla Raak”
100 jaar kaatsen in Engelum 1899 1999. K.V. “Sla Raak”

100 jaar kaatsen in HitzumVan “Nieuw Leven” tot “De Eendracht”
100 jaar kaatsen in HitzumVan “Nieuw Leven” tot “De Eendracht”

100 jaar Kaatsvereniging “Oostergo” Dokkum, 1902-2002
100 jaar Kaatsvereniging “Oostergo” Dokkum, 1902-2002

100 jaar L.A.C. “Frisia 1883”
100 jaar L.A.C. “Frisia 1883”

100 jaar v.v.v. Concordia Holwerd 1890-1990
100 jaar v.v.v. Concordia Holwerd 1890-1990

100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Ternaard,1904-2004. Een geschiedenis van kermiscommissie tot Kaatsvereniging
100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Ternaard,1904-2004. Een geschiedenis van kermiscommissie tot Kaatsvereniging

100 jaar VvV Berlikum 1888-1988
100 jaar VvV Berlikum 1888-1988