Sport hindia. Soerat chabar minggoean bahasa Melajoe boeat Sport

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Nederlands-Indië
Uitgave Cortenbach / Soerabaja /
Aantekeningen Vol. 1(1923) . Niet verder verschenen.
Nummer bibliografie 1421