Schaak en Damclub Tuindorp,jubileumnummer,17 oct. 1936 – 17 oct. 1946.

Maandblad van de Schaak- en Damclub “Tuindorp” vol. 6,afl. 10 (oktober)

Bibliografische gegevens

Auteur Andriesse, A.A. e.a. (red.)
Uitgave Schaak en Damclub “Tuindorp” / Utrecht / 1946
Aantekeningen 20 p., ill.
Sport Dammen
Plaatsnaam Utrecht (stad)
Nummer bibliografie 4877