OKK Bitgum. Tusken gripe en telegraaf. Histoaryske kronyk oer it keatsen yn Bitgum en Bitgummole fan 1895-1995

Bibliografische gegevens

Auteur Haan, Josse de (eindred.), Hedzer Terpstra, e.a.
Uitgave Koperative Utjowerij / Boalsert [Bolsward] / 1995
Aantekeningen 187 p., ill., lit.opg.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Beetgum en Beetgumermolen
Nummer bibliografie 1840