K.V. Wommels 75 jier Freuleparty. Utjown ta gelegenheit fan ’e 75ste jierdei fan ’e Freuleparty

Bibliografische gegevens

Auteur Sylstra, Doeke (samenst.)
Uitgave K.V. Wommels / Wommels / z.j. [1977]
Aantekeningen 60 p., ill. Tekst in het Fries.
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Wommels
Nummer bibliografie 2136