Jubileumuitgave 1920 1950, 30 jaar voetbal Sportvereniging Limburgia Brunssum.

Jubileumnummer Limburgia, officieel orgaan der S.V. Limburgia te Brunssum-Rumpen

Bibliografische gegevens

Auteur Dolman, W.F. e.a.(red.)
Uitgave / z.p. / 1950
Aantekeningen 36 p., ill. Voetbal, hockey, atletiek en krachtsport.
Sport Dammen
Plaatsnaam Brunssum
Nummer bibliografie 5942