Haagsche Cricket Club 1878-1978. Eeuwboek

Bibliografische gegevens

Auteur Arendsen de Wolff, W.G.K. e.a.(samenst.)
Uitgave Smits / Den Haag / z.j. [1978]
Aantekeningen 160 p., ill.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Club Haagsche Cricket Club en H.V.V.
Nummer bibliografie 5228