H.V.V. Jubileumnummer 1883-1923. Club der Haagsche Cricket- en Voetbal Vereniging vol. 8 (1923) , afl. 22 (7 september) 20 p., ill.

Bibliografische gegevens

Auteur Beelaerts van Blokland, V.P.A. e.a.(red.)
Uitgave / /
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Club Haagsche Cricket Club en H.V.V.
Nummer bibliografie 5229