Fan “Koekhakker” oant “Wjirmtraper”. Bynammen fan in tal bekende keatsers sûnt ± 1900

De strikel vol. 24 (1981), afl. 5, p. 142-145. Taalkunde, bijnamen.

Bibliografische gegevens

Auteur Breuker, Pieter
Uitgave / /
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1640