Dénis, Henri Léonard Barthélémi

J. Charité (eindred.), e.a., Biografisch woordenboek van Nederland 2 (Elsevier, Amsterdam, 1985). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 35.

Bibliografische gegevens

Auteur Lammers, A.
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Voetbal
Persoon Harry Dénis
Nummer bibliografie 7260