De op- en delgong fan de Fryske sporten

Rolf H. Bremmer jr., Lammert G. Jansma en Piet Visser (red.), Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker (Fryske Akademy, Ljouwert [etc.], 2001), p. 337-356. Tekst in het Fries.

Bibliografische gegevens

Auteur Blom, Gosse
Uitgave / /
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1623