Alve Stêddentocht 1942. Ljouwert: Fryske Rie fen Saxo-Frisia’. Speciale uitgave It Fryske folk vol. 1 (1941/2)

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Categorie Elfstedentocht 1942 ; > Elfstedentocht
Uitgave / /
Aantekeningen afl. 13. 10 p.
Sport Schaatsen
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1768