Ajax,the Dutch,the War. Football in Europe during the Second World War

Bibliografische gegevens

Auteur Kuper, Simon
Uitgave 2e druk, Orion / Londen / 2003
Aantekeningen 244 p., ill., lit.opg., reg.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Amsterdam
Club Ajax
Nummer bibliografie 3739