1952-1992 Jubileum-honkslag

Bibliografische gegevens

Auteur Klaassen, An e.a. (samenst.)
Uitgave Storks / z.p. [Den Haag] / z.j. [1992]
Aantekeningen 71 p., ill.
Sport Honkbal en softbal
Plaatsnaam Den Haag, inclusief Scheveningen
Nummer bibliografie 5260