1918-1968, 50 jaar A.S.V. D.J.K. Jubileumuitgave

Bibliografische gegevens

Auteur Toorenburgh, H.E., e.a.(red.)
Uitgave holland Breumelhof N.V. / Amsterdam / 1968
Aantekeningen 40 p., ill. Handbal, voetbal en zwemmen.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3578